Regulamin

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 

Regulamin określa:

  • zasady zawierania Umów kupna sprzedaży Towarów na stronie internetowej sklepu internetowego https://sashastore.pl/
  • zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta,
  • prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji Umowy kupna sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego.

Sashastore.pl to sklep internetowy prowadzony przez Damiana Walaszek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Yo4u Damian Walaszek, pod adresem Yo4u Damian Walaszek
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25,
35-105 Rzeszów , NIP 6842643285.

Wszystkie Towary dostępne w sklepie internetowym sashastore.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym sashastore.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest przez Sprzedającego faktura VAT bądź paragon fiskalny. Podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest wskazać czy za Towar ma być wystawiona faktura VAT czy paragon fiskalny.

Paragon fiskalny jest zawsze dołączany do zamówionego Towaru.

Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 

 

§ 2

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Cennik - zestawienie Towarów sprzedawanych przez sklep internetowy sashastore.pl wraz z cenami.

Klient - może nim być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która posiada jednocześnie zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Konto Klienta - utworzony w sklepie internetowym sashastore.pl profil Klienta, w którym gromadzone są dane Klienta i o jego zamówieniach oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie internetowym yo4u.pl.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sprzedaży sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://sashastore.pl/

Sklep – prowadzony przez sprzedawcę pod adresem: https://sashastore.pl/ internetowy serwis, który umożliwia zakup oferowanych na stronie internetowej produktów.

Sprzedawca –Damian Walaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Yo4u Damian Walaszek, pod adresem ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25,
35-105 Rzeszów , który jest właścicielem sklepu internetowego sashastore.pl

Umowa - Umowa sprzedaży Towarów, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego między Klientem a Sprzedawcą.

Towar - każda rzecz lub produkt, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy sashastore.pl. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej https://sashastore.pl/

 

W odniesieniu do osoby Klienta:

w przypadku osób fizycznych - Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnej może być Klientem sklepu, jeśli posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie zakupów.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności zgodnie z zasadami reprezentacji.

 

 

§ 3

 

Klient ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego bez rejestracji konta lub  dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, dotyczące jego działań w sklepie internetowym sashastore.pl

W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:

- adres e-mail,

- hasło do logowania,

 

Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie. Rejestracja konta oraz korzystanie z niego są bezpłatne.

Klient po potwierdzeniu rejestracji ma możliwość edycji swojego profilu poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach swoich danych tj. imienia oraz nazwiska. Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane.

Klient może wyrazić zgodę na dobrowolne otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach ( newsletter).

Klient może posiadać tylko jedno konto w sklepie.

Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć swoje konto w sklepie prowadzonym pod adresem https://sashastore.pl poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Rozdział 2. Zamówienia i zawarcie umowy

 

 

§ 4

 

Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego https://sashastore.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.

Zamówienia można dokonać poprzez zakup Towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego https://sashastore.pl/. Zamówienia Klientów są przyjmowane codziennie, przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru (tj. imię i nazwisko, i dokładny adres).

Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Niezależnie od sposobu dokonania zamówienia,  dla Sprzedawcy jak i Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: jego cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 

§ 5

 

Klient dokonujący nabycia Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego sashastore.pl ,po ostatecznym wyborze Towaru przeznaczonego do zakupu, zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w sklepie internetowym.

Klient zobowiązany jest dokonać:

  • wyboru koloru Towaru,
  • rozmiaru Towaru,
  • ilości sztuk Towaru.

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:

-  Oznaczenia i wartości zamawianego Towaru,

-  Wybranego sposobu dostawy,

-  Wybranego sposobu płatności.

 

§ 6

 

Za zamówiony Towar Sprzedawca nalicza cenę według cen zawartych na stronie internetowej sklepu internetowego w momencie złożenia zamówienia. Ceny wyrażone są w walucie polskiej (złoty) i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

Sklep internetowy sashastore.pl proponuje możliwość dokonania płatności za zakupiony towar w systemie „przelewy24.pl”. Istnieje możliwość wybrania płatności za pobraniem.

Forma płatności w postaci „przelewy24.pl” umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Klient decydując się na taka opcję płatności automatycznie ostanie przekierowany do systemu „przelewy24.pl”.

Sklep internetowy sashastore.pl proponuje możliwość dokonania dostarczenia  zakupionego towar za pośrednictwem Kuriera DPD

Koszt przesyłki zostaje określony w momencie dokonania zamówienia.

Koszt przesyłki ponosi Klient.
 

§ 7

 

Formularz składania zamówienia składa się z formularzy składowych, służących do określenia:

-  Danych Klienta (określenie imienia/nazwiska)

-  Podania numeru telefonu Klienta,

-  Potwierdzenia adresu poczty e-mail Klienta

-  Typu konta użytkownika- osoba prywatna/firma,

-  Adresu Klienta,

-  Akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Klient w procesie składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.

Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką

Zaakceptowanie wszystkich danych przez Klienta oznaczanie  złożenie zamówienia,  a zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie jako przyjęte do realizacji.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym, a Klientem.

Sklep przystąpi do realizacji zamówienia w momencie otrzymania zapłaty za złożone zamówienie.

Rozdział 3. Prawo do rezygnacji z zamówienia

 

§ 8

 

Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysłania Towaru.

W celu realizacji prawa do rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę zgodnie z instrukcja zamieszczona na stronie https://sashastore.pl/strona/zwroty-i-reklamacje

W przypadku dokonania przedpłaty i rezygnacji, zwrot wpłaconych pieniędzy na podane konto Klienta następuje niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji z zamówienia. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji oraz szybkości realizacji przez konkretny bank.
 

§ 9

 

1. W przypadku braku zamówionego Towaru na magazynie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej częściowej realizacji, informując jednocześnie o tym Klienta, przedstawiając do wyboru możliwe warianty:

a. przewidywana dostępność artykułu,

b. przewidywany okres oczekiwania,

c. produkt zastępczy

 

2. Klientowi przysługuje w sytuacji opisanej w ust.1 prawo do odstąpienia od  Umowy i zwrot uregulowanej należności, niezależnie od przedstawionych przez Sprzedawcę wariantów.

 

Rozdział 4. Realizacja zamówienia

 

§ 10

 

Zamówiony Towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta oraz w miejsce wskazane przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Zamówiony Towar wysyłany jest Klientowi niezwłocznie, przy czym termin ten może wynosić od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile nie zostanie ustalony inny termin.

Szczegółowy termin dostawy towaru uzależniony jest od przewoźnika.

Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta zwrot kosztów przesyłki zwrotnej w sytuacji, gdy wyśle zamówiony Towar pod adres wskazany w zamówieniu, a Klient go nie odbierze. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.
 

§ 11
 

Towar oferowany w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem:  https://sashastore.pl jest fabrycznie nowy. W odmiennej sytuacji szczegółowa informacja dot. stanu produktu powinna się znaleźć w opisie produktu.

W sytuacji, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady, mogące wskazywać na to, że została ona otwarta przez osobę trzecią, Klient powinien zażądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu lub sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera.

Klient w sytuacji opisanej w ust. 2 powinien skierować reklamację do przewoźnika.

Niezależnie od prawa do reklamacji kierowanej do przewoźnika Towaru, Klient ma prawo do kierowania swojego roszczenia do Sprzedawcy.
 

§ 12

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym Klient jest bezzwłocznie  informowany.

Zamówienia nie będą realizowane gdy zajdzie podejrzenie, że w momencie dokonania zakupu doszło do złamania zabezpieczeń systemu lub wykorzystano luki w oprogramowaniu Sklepu.

W sytuacjach szczególnych Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient jest natychmiast informowany.

 

 

Rozdział 5. Gwarancja jakości Towaru

 

§ 13

 

Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie oferowane Towary są legalnego pochodzenia. Produkt posiada gwarancję przypisaną od danego producenta, o czym są Klient jest informowany przy odbiorze lub ewentualnie drogą e-mail.

Na Towary zakupione u Sprzedawcy zapewniona jest 2 (dwu) letnia gwarancja.

Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002r.)

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

 

§ 14

 

Klient, z chwilą otrzymania zamówionego Towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru oraz wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres Sprzedawcy.

Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść – po uprzednim kontakcie.

Klientowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny Towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 

§ 15
 

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z zamówionym Towarem, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych

 

§ 16

 

Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.

Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Damian Walaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Yo4u Damian Walaszek, pod adresem

Yo4u Damian Walaszek, pod adresem Yo4u Damian Walaszek ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów , NIP 6842643285.

który jest właścicielem sklepu internetowego sashastore.pl

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do skutecznego dokonania i realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia. Klient może odmówić podania danych osobowych jednak będzie to równoznaczne z brakiem możliwości zrealizowania sprzedaży.

Klient, dokonując zakupów w Sklepie, wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty Sklepu, przecen czy promocji (tzw. newsletter).

Klient jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Klient ma ponadto prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych co nastąpić może za pośrednictwem poczty e-mail. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na następujący adres e-mail : [email protected]

 

Rozdział 8. Postępowanie reklamacyjne

 

§ 17

 

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Towaru, uzależnionej od wystąpienia wady Towaru.

Klient realizując prawo do reklamacji zobowiązany jest wybrać podstawę złożenia reklamacji:

  •  gwarancję (o ile została udzielona)
  •  rękojmię.

W celu realizacji prawa do reklamacji Towaru, Klient zobowiązany jest na swój własny koszt dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy.

Po wyborze prawa, na podstawie którego będzie składana reklamacja, Klient zobowiązany jest  dokładnie opisać zauważoną wadę Towaru i sprecyzować żądanie zgodnie z możliwymi wyborami przewidzianymi dla danej procedury (gwarancji lub rękojmi).

Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji w formie pisemnej.

Do złożenia reklamacji  należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub faktura  bądź inny  dowód zawarcia transakcji.
 

§ 18

 

Jeżeli Klient jako podstawę dochodzenia swych roszczeń wybrał rękojmię, to odpowiedzialność Sprzedawcy za wadliwy Towar trwa 2 lata od daty jego wydania.

Klient ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia.

W przypadku gdy Klient przekroczy roczny termin od daty wykrycia wady roszczenie reklamacyjne przedawnia się.
 

§ 19

 

Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni.

Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w zakreślonym w ust. 1 terminie, wówczas uważa się, że uznaje on  żądanie Klienta za uzasadnione.

W wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji, Sprzedawca może dokonać: 

a. naprawienia Towaru,

b. wymiany Towaru,

c. obniżenia ceny Towaru,

d. odstąpienia od umowy

 

4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

6.Niezależnie od sposobu realizacji prawa do reklamacji, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru.

 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

 

§ 20

 

 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jego postanowień, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. .

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 § 21

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020 roku.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedawca poinformuje Klientów, którzy dokonali rejestracji konta w Sklepie o zmianie regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.